top of page

Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Insane Productions

 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en/of door ons aanvaarde opdrachten en zij gelden boven welke algemene voorwaarden van de afnemer dan ook, zelfs indien deze laatste voorwaarden een bepaling bevatten omtrent hun uitsluitende toepasselijkheid.

2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Zij behouden hun geldigheid gedurende een maand tenzij schriftelijk anders vermeld.

3. Gegevens vermeld in afbeeldingen, voorbeeldexemplaren, berekeningen en andere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.

4. Prijzen gelden af Decoratelier en telkens voor de aangevraagde hoeveelheid goederen en/of diensten.

5. Levering vindt plaats af werkplaats, tenzij vervoer uitdrukkelijk is overeengekomen. Wordt overeengekomen, dat Insane Productions zal zorgdragen voor aflevering op lócatie van ontvangst, terwijl het transport voor rekening en risico van de afnemer dient te geschieden, dan heeft daarmee afnemer uitdrukkelijk ingestemd met levering af werkplaats en verzorging door Insane Productions van transport naar locatie van ontvangst voor rekening en risico van de afnemer.

6. De verplichting tot levering ontstaat eerst na ondertekening en retournering door opdrachtgever van offerte of opdrachtbevestiging, of een schriftelijke opdrachtbevestiging per mail.

7. Leveringstermijnen zijn taakstellend doch niet bindend.

8. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen uit alle overeenkomsten met ons heeft voldaan.

9. Alle door ons ontworpen en/of ontwikkelde goederen blijven ons geestelijk eigendom.

10. Facturering geschiedt als volgt: 50% bij opdrachtverstrekking doch uiterlijk twee weken voor startdatum van de werkzaamheden, 50% bij oplevering, tenzij anders overeengekomen. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

11. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht om over de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen op basis van een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van € 70,- en eventueel verschuldigde gerechtelijke kosten waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvraag.

12. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijk overdracht van het bedrijf van de afnemer, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of onze verplichtingen uit deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en zijn wij met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie hoe dan ook gehouden.

13. Indien de afnemer, na opdrachtverlening, de overeenkomst ontbindt, zal in verband met inkomstenderving een bedrag van 25% van de totale opdrachtwaarde vergoed moeten worden. Dit bedrag wordt vermeerderd met de kosten voor de reeds effectief gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden.

14. Reclamering terzake van gebreken dient schriftelijk te geschieden en wel terzake van uiterlijk waarneembare gebreken binnen acht dagen na ontvangst der goederen door de afnemer en terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken van de goederen en/of diensten binnen acht dagen na vaststelling van het gebrek, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak jegens ons terzake van die gebreken vervalt. Elke vordering jegens ons terzake van gebreken vervalt na drie maanden nadat de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht.

15. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichting om goederen en/of diensten die tijdig gemeld zijn als gebrekkig en door ons ook als gebrekkig bevonden zijn, te vervangen of de afnemer de aan hem voor de gebrekkige goederen en/of diensten in rekening gebrachte kosten te crediteren. Iedere vordering terzake van bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Evenzo zal overschrijding van de leveringstermijn(en) geen enkele aanspraak op vergoeding geven.

16. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts gelden indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

17. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn in Nederlands recht toepasselijk.

18. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met onze leveringen zullen bij uitsluiting worden berecht door de competente rechter te Amsterdam.

 

 

bottom of page